Dialog o transformaci s Petrou Hůlovou


*1979, česká spisovatelka, proslavila se již první knihou Paměť mojí babičce (2002), vystudovala kulturologii a mongolistiku na FF UK.
Stáhnout dialog:
Dialog byl natočen dopoledne 3. června 2013 v kavárně Adria, Národní 40 / 36, Praha 1.

MS: Co si vybavíte s rokem 1989? Bylo vám deset let, a to se již malý člověk rozhlíží po světě. Jak tuto dobu pamatujete?

PH: Vzpomínám si, že jsem chodila s mámou na demonstrace. Vybavuji si euforickou atmosféru, která se mi jako dítěti líbila. Vnímala jsem celé dění především skrz emoce, aniž bych se příliš zamýšlela nad společenským rámcem.

MS: U dívek, ale i u dětí, dominují emoce.

PH: Nevím, jestli to není klišé, že u dívek. Myslím si, že i kluk v deseti letech by to vnímal hlavně emotivně. Najednou se doma hovořilo, že je to skvělé, že se cosi změní, bude demokracie a že skončí tato šílená doba, o které jsem ale do té doby od rodičů vůbec netušila, že by byla jakkoli v nepořádku.

MS: Existovala ochrana rodičů, byl zde aspekt dětství.

PH: Ano, byl to jistý moment neuvědomovaného, neverbalizovaného zklamání z mých rodičů, kteří najednou byli nadšeni tou změnou, ale do té doby se přede mnou nezmínili o tom, že by to, co bylo, bylo špatně. To ve mně vyvolávalo zmatek a pocity určitého obelhání ze strany rodičů. Když jste tak rádi, že režim končí, proč jste nikdy nedali najevo, v čem žijeme – myslela jsem si. Byl to moment, který vnímám dodnes jako pro mě osobně zásadní a nejintenzivnější.

MS: Pokud se rodiče radovali ze změny, jak se dívali na minulost? Lidé, kteří nebyli ochotni žít v tomto režimu nebo s ním spolupracovat, odešli ze země. To však nebyl případ vaší rodiny.

PH: Myslím si, že jsem z takového netypického prostředí, které úplně nezapadá do jednoznačné škatule. Moje oba dva rodiče – a nyní hovořím o nevlastním tátovi, který mě vychoval, jsou výtvarníci. Otec léta učil na výtvarné škole a k tomu dělal volnou tvorbu. Matka byla na volné noze. Ale přestože byli oba umělci, nebyl to typ bohémských, protirežimních lidí …

MS: S disidenty tedy nic neměli.

PH: Vyrůstala jsem v kultivovaném prostředí. Vždy se u nás četlo, bavili jsme se o umění. Společensko-politická stránka věci u nás doma ale nikdy nebyla přítomna. Minimálně přede mnou se o tom nikdy nemluvilo. To rodičům do velké míry dodnes vyčítám. Myslím si, že u táty to byla spíš otázka nějakého strachu nebo ostychu a máma žije ze svého naturelu víc ve světě nějakých privátních emocí souvisejících se vztahy a vlastními emocemi, než že by na svět hleděla prizmatem politického světonázoru.

MS: Lidé do společenských změn vkládali velká očekávání …

PH: V raných devadesátých letech to bylo mainstreamově reflektováno jako jednostranné vítězství dobra nad zlem, což bezesporu bylo, ale v motivacích lidí, kteří v listopadu demonstrovali, hrál podstatnou roli také materiální aspekt věci. Myslím si, že kdyby materiální podmínky, v nichž za komunismu lidé žili, byly lepší, tak důvod bojovat za svobodu by cítili jako mnohem méně naléhavý. To je příklad současného Běloruska. Tam si dost lidí svobodu spojuje spíše s …

MS: … materiálním blahem.

PH: Ne. Spíše se společensko-ekonomickým krachem na Ukrajině než s něčím, za co se vyplatí bojovat.

… Komunismus …

MS: Jak vnímáte zpětně minulý režim? Čím je pro vás komunistická ideologie? Jeho budovatelé po druhé světové válce si s ním spojovali „harmoničtější“, „spravedlivější společnost“, než za jakou měli tu kapitalistickou. Víme však, jak to končilo. Jak vnímáte onu snahu „posunout společnost na vyšší úroveň“, ale i negativní výsledky, které přinesla?

PH: Když čtu texty nebo přemýšlím o komunismu, jak u nás byl v padesátých letech, to hlavní, co mě zajímá, je ona dělící linie mezi idealismem a účelovostí. Mezi možná naivní, ale přesto upřímnou touhou po tzv. lepším světě a pragmatickým využitím příležitosti k tomu, jak se dostat k moci, jak si s někým vyřídit účty. Nepřestane mě znejišťovat, jak těžké je tuto čáru narýsovat. A jak podstatné je to pro pochopení velkých dějin i malých privátních historií.

MS: Ten pragmatismus bychom mohli vyjádřit příslovím „kam vítr tam plášť“ …

PH: … jako bezostyšné využití ideologie pro své pragmatické cíle. Tyto dva póly (upřímný a pragmatický) se pro mě v uvažování o komunistickém režimu zvláštním způsobem prolínají a jsou pro mě vlastně tím nejzajímavějším i z důvodů mého rodinného zázemí. Můj děda byl velký komunista. Pokud to řeknu ošklivě, byl židobolševikem a do konce života neprošel nějakou zásadní sebereflexí, nebo o tom alespoň nikdy nemluvil. Koncem čtyřicátých let byl diplomatem na ambasádě v Rumunsku, poté dobrovolně odešel do výroby, když to kolem něj na ministerstvu zahraničí začalo houstnout, respektive řídnout – kolegové začali mizet, rozjely se procesy. A přesto: myslím si, že to nechápal jako moment, kdy by si něco zásadního uvědomil. I nadále komunismu jako systému nějak věřil. Zemřel, když mi bylo patnáct let, a je mi líto, že jsem s ním nemohla vést na toto téma vážnější hovor. On je pro mě modelem člověka, který mě zajímá. Byl právníkem, vzdělaným člověkem, mluvil osmi jazyky, byl nesmírně sečtělý, inteligentní i statečný. Za války v Budapešti vyráběl pro Židy falešné pasy, po válce se podílel na repatriaci těch, co přežili Terezín. V jistém ohledu byl ale přes to všechno „zabedněný“. Jak k takové zabedněnosti dojde a jak je možné, že někdo tímto způsobem zabedněný je a někdo není, mi přijde fascinující. Není to totiž rozhodně věc inteligence a ani nezbytně pevnosti charakteru, ale spíše nějakého zvláštního šestého smyslu. Jisté společensko-politické senzitivity. Schopnosti dát si patřičné věci do souvislostí a před těmi souvislostmi nezavírat oči …

MS: Měli bychom si uvědomit, že inteligence neznamená moudrost. Je mnoho druhů inteligencí, Lidé mohou dosahovat vysokého skóre, ale společenskou realitu vnímají úplně jinak. Zkrátka selský rozum tam nefunguje.

PH: Ani selský rozum není to ono. Leckdy si myslím, že je to dokonce právě onen selský rozum, co může člověka přivést na scestí. Důležitá je ochota k sebereflexi. Pokud si něco vybuduji a zjistím, že to tak plně není, odhodlání přiznat si, že to celé bylo chybné, to je velmi obtížné.

MS: Lidé, kteří se neobelhávali a kteří se režimu snažili čelit, byli disidenti a Charta 77 byla význačným manifestem tohoto přístupu. Jak se zpětně díváte na tuto skupinu? Máte blízko k lidem jako Václav Havel?

PH: Tyto lidi jednoznačně obdivuji a ti lidé byli stateční, že si tuto cestu zvolili. To, co považuji pro mě za zajímavé, je, že si moji rodiče tuto cestu, jakkoli byli umělci, nevybrali. Ptala jsem se mámy na dobu, kdy byla v sedmdesátých letech na UMPRUM. Zda si nebyla vědoma toho, že jsou tam jistí lidé, kteří se angažují a jdou proti proudu. Ona mi odpověděla, že to byli lidé, kteří chodili chlastat a hospodské prostředí ji jako abstinentku odpuzovalo. Snažím se pochopit, že i takové může mít ta věc aspekty, jakkoli to zavání alibismem. Že se odlišný životní styl může stát důvodem toho, že se lidé, kteří by se teoreticky mohli názorově protnout, ani nepoznají.

… Minulost a zmar? …

MS: Když se díváte na minulou éru, můžeme ji vnímat jako zmar? Někdo může oponovat, že se rodily děti, lidé „normálně“ žili … Na druhou stranu – pocit zmaru vyhnal lidi přes hranice.

PH: Mám tendenci nevnímat věci černobíle, nicméně černobílé vidění je někdy dobré si podržet. Teprve poté, když deklaruji, že režim byl jednoznačně nelidský, jelikož nutil lidi chovat se proti svému přesvědčení, můžeme se dál bavit o tom, jaké pozitivní momenty ten režim případně také s sebou nesl. Snad větší množství volného času, více času na rodinu, jistou pomalost, kterou teď postrádáme. To jsou momenty, které člověk může vnímat pozitivně, jakkoli ty negativní převažují.

MS: Zmínila jste mezilidské vztahy. Lidé na sebe měli více času.

PH: Soudím, že pro rodinný život to mohlo být svým způsobem pozitivum, protože rodina byla místem, kde lidé cosi autentického budovali. Zatímco nyní je rodina často na druhé koleji, lidé na ní nemají čas, dříve tomu tak nebylo. Nicméně to, z čeho vycházím je, že režim byl špatný. Jsou tam ale i momenty, o nichž můžeme vést diskusi – jakkoli debatu, která se strhla kolem Ústavu pro studium totalitních režimů, považuji za nebezpečné připravování půdy pro morální relativizaci režimu, který si to nezaslouží. Na prvním místě totiž pro mě v hodnocení toho, co bylo, zůstávají hodnoty a morálka. Jestli fungovaly jiné výdobytky, které nyní nemáme, jako onen zmiňovaný čas, je ve výsledku vedlejší.

… Komunismus a falzifikace …

MS: Soudíte, že ideologie realizovaná minulým režimem byla svými reálnými projevy vyvrácena? To znamená, že není možné „uvažovat“ o centrálním řízení a podřízení se jedné straně? Co režim dělal, pošpinilo ideologii natolik, že její realizace není možná?

PH: Chcete říci, že se komunismus zdiskreditoval? To je jasná věc. Na druhou stranu – vše ponechat na tzv. volné ruce trhu je také problematické. Sama proti nějakému centrálnímu řízení v jistých momentech nic nemám. Pouze je zde věčný problém, jak vybrat ty správné, kteří by to řídili dobře. Tedy ty, které žene touha po uskutečňování obecného blaha, a nikoli mocenský „drive“. Problémem v demokracii je, že ve výsledku jsou na těch postech lidé, kteří především baží po moci. To je silnější motor než „dělání dobra“. „Dělači dobra“ vedle loktařů těžko uspějí. Jsou převálcováni.  A není to otázka systému, ale …

MS: … nastavení hodnotového žebříčku?

PH: Spíše toho, co je evolučně silnější. A to je myslím „hrát na sebe“.

… Demokracie …

MS: Zmínili jsme termín demokracie. Jak si ji definujete? Lidé jej užívají, ale ne všichni myslí to stejné. Čím je pro vás demokracie? Lidé toto slovo často skloňovali během revolučních dnů, týdnů … Spíše bylo vyslovováno jako forma bez obsahu.

PH: Pro mě je demokracie možností ovlivnit prostředí, ve kterém žiji. To je to, co je podstatné. Myslím, že proto se mluví o krizi demokracie. To znamená, že lidé nemají pocit, že …

MS: … jejich hlas by byl slyšet …

PH: … a že by věci kolem sebe mohli ovlivnit. Leckdy mají pocit, že je mohou ovlivnit stejně málo jako dříve za minulého režimu. Jsou z toho frustrováni. Je to způsobeno tím, co jsem zmiňovala – a sice, že na vedoucích postech jsou lidé, kterým veřejné blaho neleží na srdci. Co s tím?

MS: V devadesátých letech zde snad byla ochota ke změně. Mnozí z představitelů nového režimu přišli z disentu. Ti věděli, na čem se může stavět. Můžete říci, že někteří z nich byli vytěsněni … Na druhou stranu tam někteří stále působí … Petr Pithart, Pavel Rychetský, Alexandr Vondra … I když jejich směřování bylo jinačí. Nevznikají potíže demokratického řádu tím, že lidé uvažovali asi takto: revoluci jsme udělali a nyní to půjde samo? Již vznik demokracie byl spojen s iluzí, …

PH: … že se o to postarají jiní, kterým pomůžeme, aby se do vlády dostali a hotovo. Chyběl tam aspekt toho, že je nutné se angažovat osobně a že demokracie není stav, který se navodí a bude, ale vyžaduje neustálou péči stejně jako jakýkoliv jiný stav, pokud jej chceme udržet. Toto bylo rozhodně v devadesátých letech akcentované málo. V „hurá“ euforii jakoby to nebyl moment, který by si zasluhoval pozornost. Poté to přestalo být akcentované proto, že to vlastně ani nebylo v zájmu oněch nově etablovaných politických elit. Politický život tu do velké míry řídí strany, ale zájem, aby do nich lidé vstupovali, vlastně nemají.  V životě jsem neviděla – a to mi přijde signifikantní – „inzerát“, spot, reklamu, která by nesla: „Pojďte k nám do ODS. Pojďte k nám do ČSSD něco změnit.“ Celé je to jen o tom „volte nás, my to za vás uděláme, hlavně se do ničeho nepleťte“.

… Co potřebuje demokracie …

MS: Obraťme list, však zůstaňme na poli společenského řádu. Co podle vás vyžaduje demokracie? Jsou svobodné volby, všeobecné volební právo, svoboda projevu, máme svobodná média … Co je zásadního pro demokracii? Aktivní člověk?       

PH: Pochopitelně. Aby člověk nežil jen svůj uzavřený, privátní život. A jistá míra čestnosti. Tuším, že to psal Václav Havel a souzněla jsem s tím. Hovoří se o korupci, lidé jsou rozčílení, že si někdo nahrabal miliardy. Zároveň jedu noční tramvají, nikdo tam není … Štípnu si jízdenku, nebo ne? Když si ji neštípnu, tak v tom momentě ztrácím nárok nadávat na tuneláře, jelikož jsem stejný, pouze nemám „jejich“ možnosti. Myslím si, že takových „malých tunelářů“ je mezi námi mnoho. Je otázkou, zdali to jde nějak spojovat s dědictvím komunismu, nebo ne …

MS: Tento druh uvažování je v mnoha lidech.

PH: Je to snaha proplout a systém „ochcat“. Dříve to dávalo logiku, jelikož systém byl nemorální jako takový, ale nyní?

MS: Dříve to byl projev nesouhlasu. Kdo šel tímto způsobem, podílel se na „malé destrukci“. Nesmíme zapomínat, že vše je pozorováno – říká Franz Kafka. To je otázka mravu, ale také ještě se dotkněme participace, která je v demokracii čímsi zásadním, ovšem Češi nemají zájem být součástí politických stran. Sice máme snahu se „shromáždit“, ale dopad tohoto kroku je malý.

PH: Myslím si, že je to otázka času. Jsem optimistou … Myslím si, že dospívá nová generace lidí, kteří jsou mnohem aktivnější. Počet občanských sdružení, která se za něco perou, neustále roste. Jde to mimo stranickou linii, na což systém není připraven, jelikož možnost občanských sdružení vstupovat do rozhodování je pořád relativně malá, ale soudím, že právě tudy vede cesta k postupné transformaci. Od systému stranického k nějakému občanštějšímu, protože počet lidí, kteří jsou či budou angažováni mimo strany, bude tak velký, že tito lidé už nebudou ochotni nechat si stranami diktovat, jak to ve státě bude fungovat. Co se mě osobně týče, tak jsem naturelem introvert, solitér a člověk spíše nekomunikativní, čili zde hájím nějakou angažovanost, které ovšem nejsem sama moc schopna. Vstoupila jsem sice před časem do Strany zelených, ale nejsem tam zvlášť aktivní.

… Demokracie a občanská společnost …

MS: Co říkáte názorům lidí typu Václava Klause a těch, kteří ho obklopují – považují občanskou společnost za entitu jdoucí proti demokracii. Jak se vyrovnáváte s jeho přístupem participace? Máme demokracii založenou na parlamentních stranách. Máme parlamentní demokracii. Když to zvulgarizuji: „Člověče, jednou za čtyři roky si můžeš vybrat a zvol si a poté ´drž ústa´.“

PH: Přijde mi to scestné. Tak scestné, že diskusi na toto téma považuji za ztrátu času.

MS: Škoda slov …

PH: Myslím si, že strana jako taková není něčím, co by a priori bylo špatně. Jde o tu otevřenost, kterou strany nemají. Lidé jim nevěří a strany nemají ani zájem, aby tam vstupovali. A jakmile se strany stanou záležitostí jakési uzavřené elity lidí, tak přece nemohu říkat, že rozhodování věcí veřejných má být otázkou této úzké elity. To znamená direktivní systém, proti kterému se přece Klaus sám svým deklarovaným anticentralismem vymezuje. Nerozumím, jak může se svými deklarovanými hodnotami tvrdit něco, co je naprosto neslučitelné s jeho názory.

… Demokracie a dialog …

MS: Demokracie se neobejde bez dialogu, tedy bez slov, které rozpohybovávají společenský proces. Jak vnímáte jeho význam a kvalitu české diskuse? Jde o to, že mnozí lidé mohou v demokratické politice, která je nám prezentována, vidět spíše žvanírnu než prostor, kde se věci posouvají dále.

PH: Tato otázka má mnoho rovin. Jednou, ačkoliv se jeví jako banální, je rovina jazyka, kdy dnešní politický jazyk je v sobě natolik zacyklen, že o obyčejném světě jakoby často ani nevypovídal. Na toto téma jsem se bavila s Jáchymem Topolem, kterého oslovila Strana zelených, aby za ně kandidoval do Senátu. Nejprve řekl, že ano, ale později z toho vycouval. Když jsme o tom hovořili, říkal, že byl pro něj důležitý také právě onen jazykový moment. Najednou viděl billboardy se svým obličejem, pod nimi jednoduchá hesla a zjistil, že tak není schopen fungovat.

MS: Soudíte, že jednou z daní naší demokracii je vyprázdněný jazyk? Slova, slogany, které nenesou žádný obsah, pokud nejsou řádně obhajovány. 

PH: Vyprázdněný jazyk je velký problém a také ten nárok, že toto je ten správný jazyk, kterým je třeba hovořit. Tedy, že kdo tím jazykem nemluví, tak ve veřejném prostoru nemá co dělat. Párkrát jsem byla na zasedání zastupitelstva na Praze 4, když se řešily věci, v nichž jsem se angažovala. Tam jsem viděla, jakým způsobem občané, kteří tam vystoupí se svým příspěvkem, jsou v debatě znemožněni pouze tím, že tento pseudojazyk neovládají. Můžeme to nazvat diskriminací ve veřejném prostoru na základě neovládání specifického jazykového kódu. Poté tam totiž vystoupí zastupitel, který rozjede svůj „politický newspeak“ a věc úplně smete se stolu pouze za pomoci nezasvěcenci nesrozumitelných formulí, jež samozřejmě používá záměrně, ví, že v tom je jeho moc. Neboli jazyk je v tomto případě nikoli prostředkem komunikace, ale způsobem, jak jí de facto zamezit.

MS: Lze se domnívat, že pokud člověk poslouchal Havla, jeho jazyk byl dostatečně ostrý. On nemluvil v klišé. Zneklidňovalo jej, když měl vystupovat. Věděl, že se opakuje.

PH: Havel je výjimka, která potvrzuje pravidlo. Z Havla lze v mnoha smyslech dělat příklad, ale ne zrcadlo něčeho širšího. Byl zajímavý tím, že byl jiný, že byl solitérem, který bohužel příliš nástupců na politické scéně nemá.

MS: Zkrátka idealista, Don Quijote.

… Demokracie a efektivita …

MS: Rád bych se zeptal, jak uvažujete o demokracii a její efektivitě. Cosi bylo již napovězeno … Z logiky definice demokracie, každý má právo na slovo, a proto se vyjednávání může vléci. Když každý bude usilovat o to své, tak se nikam společnost neposune a bude se přešlapovat. Stav stagnace mnozí lidé nacházejí nyní. Naši představitelé, zástupci, mají zájem na reformách, ale z mnohého nic není. Když nad tím uvažujeme, je tam silný element člověka. Pokud je člověk uctivý k druhému a je si vědom kvalit návrhů druhého, ustoupí. V našem světě tento přístup uplatňován není, a proto pozorovatel demokracii a efektivitu nemusí považovat za spojené.

PH: K tomu mě napadly dvě skutečnosti. Jedna se týká poznatku, že když je do debaty tzv. zapojen každý, vzniká „bramboračka“ a věci se nikam neposunují. Nyní to bude znít „fašisticky“: mně by se líbila, a možná v tomto smyslu je mi komunismus blízký, jakkoliv se mi to protiví, osvícená diktatura, která je vedena skupinou lidí, jež myslí na veřejné blaho. Samozřejmě nerealistické.

MS: To se posouváme někam jinam. Marie Terezie, Josef II., ale to se posouváme ve staletích, …

PH: … jenže můj strach z toho, že ta skupina dřív nebo později začne prosazovat výhradně své vlastní zájmy, je tak velký, že se raději budu prát za tu „bramboračku“.

MS: Říkáte, že demokracie je bramboračka. Někdo tento společenský řád vnímá jako frašku. Sen o dobrém vládnutí může končit tragicky. Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Když má člověk zájem něco vykonat, může nakonec přijít velký omyl.

PH: Samotný apriorní požadavek někam se posunout, vnímám ambivalentně, jakkoli jej problematizuje málokdo. Leckdy může být nejrozumnější nikam se neposunout. Důraz na pokrok jako hodnotu samu o sobě, nesdílím.

MS: Masaryk říkal, že budeme mít lepší a lepší demokracii. Snahou člověka je vzestup. Když vidí horu, snaží se jí zlézt. Je snahou člověka jít k výšinám …

PH: Myslím si, že toto je otázkou, mimo jiné, kultury – nikoli něčím univerzálním. Žila jsem nějakou dobu v Mongolsku, a tam když řeknete, že jdete zlézt horu, mají vás za blázna, protože někam bez důvodu lézt je přece nesmysl. Místní pod tou horou žijí celý život a ani je nenapadne tam lézt, protože pro to nemají žádný rozumný důvod.

MS: Někdo si otázku klade, někdo ne … Podle toho také vypadá svět, v němž žijeme.

PH: Zpět k dialogu. Myslím si, že ten veřejný také doplácí na to, že hodně fungujeme v nějakých škatulkách. To znamená, že fungují zažité názorové clustery, a z nich bychom se měli naučit vystupovat. Pokud to nadsadím, tak něco ve smyslu: „Když jsem euroskeptik, budu mít pravděpodobně blízko ke Klausovi, a tedy se dá čekat, že nevěřím v globální oteplování …“ Jakmile někdo řekne, že si váží Havla, automaticky předpokládáte, že se mu např. líbilo Odcházení. Ne. Havla si nesmírně vážím, ale Odcházení byl umělecký debakl. Navíc se považuji spíše za euroskeptika, ačkoli méně než dříve, ale na druhou stranu volím zelené. Zkrátka – společenská debata je tímto způsobem limitována. Vytváří iluzi propojenosti mezi tématy, hodnotami a názory, která se zakládá pouze na jistém úzu.

MS: K těm zmiňovaným zeleným: jsou přece euro-nadšenci, a vy jste euroskeptička.

PH: Pro sebe nevidím stranu, která by přesně reflektovala to, jakým způsobem mám poskládanou svou hodnotově-názorovou stavebnici.

… Tržní řád …

MS: Další snahou lidí po roce 1989 bylo vytvoření tržního řádu. Co pro vás je jako pro intelektuála trh?

PH: Na kapitalismu se mi líbí, že je systémem, v němž se jakoby snažíme uspokojovat potřeby jiných lidí. To je hezké. Na druhou stranu – to s sebou nese fakt, že potřeby jsou vytvářeny uměle jen proto, aby mohly být naplněny, a to je neblahý začarovaný kruh.

MS: Možná je to tak, že člověk se nemůže v rámci systému plně rozvinout, o čemž hovořila poslední fáze komunismu. Marx přece kritizoval kapitalismus proto, že je tam prvek odcizení. To znamená, že člověk je pouhou malou součástí celého soukolí hospodářství.

PH: Spíše si myslím, že soutěživost kapitalismu vede k tomu, že ve výsledku jsme zahlcováni věcmi, které fakticky nepotřebujeme.

MS: Namítáte nadprodukci.

PH: Vím, že růst HDP nezrcadlí jen „více lednic a iPadů“ než loni, ale odráží také růst služeb atd.

MS: Rozvoj člověka.

PH: Ovšem ten materiální aspekt je přesto velmi podstatný. A z tohoto hlediska je to těžko udržitelné. Protože vše má nějaké omezení. Planeta má strop. Touhy vyhnané ad absurdum nikoli. Mám štěstí v tom, že se s kapitalistickým systémem tak nějak v rámci své práce úspěšně míjím. Dělám si do velké míry jen to, co chci, píši knihy a z nějakého důvodu, za něž jsem vděčná a pokládám to za štěstí, to někoho zajímá …

MS: … a můžete se na proces dívat.

PH: Ještě jeden moment, který mě napadá – a to je hodně „zelené“. Mám na mysli skromnost jako hodnotu, kterou uznávám, ale tento systém ji nejen nepodporuje, ale v rámci něj je vlastně antisystémová a škodlivá. Člověk spíše slýchá, jak si ekonomové lámou hlavu, jak zvýšit poptávku, jelikož ta je hnacím motorem hospodářství. Tento moment je pro mě důvodem, proč se cítit jako kritik systému, jakkoli mi „tričkaři“ s Che Guevarou přijdou často směšní a někdy i nebezpeční.

MS: Sama vidíte, že kapitalismus obsahuje rozpory, které nakonec vedou k vykořisťování. Stačí se podívat na Čínu.

PH: Máte na mysli lidi, kteří za nic pracují v továrnách …

MS: Je tam vidět bezohlednost vůči ekologii, vůči prostředí, jehož jsme součástí. Na druhou stranu se země velice rychle rozvíjí po hospodářské stránce. Má to ale své vedlejší efekty.

PH: Jistě. Na druhou stranu to – co my vnímáme jako ikonický příklad onoho vykořisťování – čínská tovární centra, kde lidé žijí v „noclehárnách“ a od nevidím do nevidím tam lepí iPady – může být z jejich pohledu cesta směrem nahoru. Odešli z chudé vesnice, zvýšil se jim životní standard. Věří, že jejich děti se budou mít lépe a oni, že se mají lépe než jejich rodiče. Alespoň tak jsem o tom četla. Nevím. Ale je důležité zbavit se tu a tam eurocentrického pohledu, který se na lidi mimo Evropu dívá stylem „vím, co je pro ně dobré“. Z jejich pohledu to zkrátka může vypadat jinak.

MS: V počátcích kapitalismu dominovalo odříkání. Vzpomeňme na Jana Kalvína a jiné protestantské myslitele. Díky tomu také vznikly bohaté státy, jako je Švýcarsko, skandinávské země. Poukázání na dobrovolnou skromnost tam je. Můžete říci, že je to jiná země. Soudíte, že bylo falešné si myslet – zavedeme kapitalismus, budeme bohatí. V jistém ohledu to bylo opití se blahobytem, které v nás vyvolalo velké iluze.

PH: Myslím si, že zde byla … a to řekla spousta lidí … šance „dohnat“ nejen Západ jako ideální model, ale všimnout si, jako důsledku jeho dlouhé zkušenosti s kapitalismem, i negativních momentů, s nimiž se tam potýkají, a ty se pokusit neintegrovat do našeho snažení. Může to být iluze, že k něčemu takovému mohlo dojít. Myslím si, že intelektuálové na Západě byli zvědaví, jak se to u nás po pádu komunismu vyvine. My do toho vlaku naskočili bezhlavě, bez jakékoli kritické reflexe toho, co vlastně chceme přijmout za vlastní. Zklamali jsme naděje západoevropských intelektuálů, že to někam systémově posuneme.

MS: Postupovalo se asi takto: ustavíme zde volný trh s minimálními zásahy státu. Samovolně budeme akumulovat blahobyt jako výslednici kapitalistického řádu.

PH: Ve smyslu: čím méně bude kontrolních mechanismů, tím lépe. Ach jo.

… Kapitalistická demokracie? …

MS: Jaký vztah má kapitál a demokracie? Člověk se může setkat s postojem, že lidé, kteří mají kapitál, dokážou dobře definovat své zájmy vůči veřejnému prostoru a mají snahu měnit systém ve prospěch sebe. To znamená, že to není demokratický kapitalismus, ale kapitalistická demokracie.

PH: Máte na mysli fakt, že nadnárodní společnosti jsou fakticky silnější než vlády lecjakých zemí?

MS: Nejen. Co je hlas obyčejného člověka proti hlasu pana Bakaly, Babiše, Kellnera, pokud uvedu česká kapitálová esa?

PH: Myslím si, že svět byl, jest a bude nerovný a nespravedlivý a lidská touha po tom, aby to bylo jinak, je odsouzena k neúspěchu, jakkoli to bez téhle sisyfovské práce nejde. Na druhou stranu si myslím, že je do jisté míry v pořádku, aby větší hlasovací právo měli lidé, kteří odvádějí větší daně, jakkoli to zní na první pohled šíleně a nelze to dnes vlastně ani říci nahlas, a pokud stojíme o onu rovnost, je to protimluv …

MS: Ono tomu však tak v minulosti bylo …

PH: Právě proto je to pro mě otázkou do diskuse. Nemyslím si, že je to a priori od základu špatně.

… Hodnoty …

MS: Jak funkční a kvalitní demokracie, tak i kapitalismus jsou podmíněny hodnotami. Co je pro vás význačnou hodnotou? Lidé chtěli svobodou. Dostali ji, ale je otázkou, co si pod svobodou představují. Jak ji vnímáte a které další hodnoty byste přiřadila?  

PH: Důležitou hodnotou, když země dospěje k jistému stupni blahobytu, je schopnost postarat se o slabé a znevýhodněné. Na druhou stranu – v tradičních společnost tuto roli, alespoň co se starých týče, plnila rodina a je to vlastně regres, že se to dnes čeká od státu…ale taková je realita.

… Peníze jako hodnota …

MS: Nemyslíte si, že dnešní doba mnoho věcí přepočítává na peníze? Dominují … Může to podkopávat rodinné vztahy. Sama v poslední knize Strážci občanského dobra píšete, že peníze nedělají dobře vztahům.

PH: To říká vypravěčka nikoli já. Ale ano, myslím si, že fixace na peníze vede často k nemorálnímu chování.

MS: Člověk si může koupit druhého.

PH: Ovšem nedostatek peněz vede k témuž. Ostatně, peníze jako takové bych nedémonizovala. Spíše pokládám za důležitý onen aspekt skromnosti, kterému dnešní doba nenahrává.

MS: Kdo se žene za penězi, skončí špatně. Poté může být vyloučen ze společností, nemůže se ani vrátit do své rodné země. Máme takové příklady. Jen si vzpomeňme na pana Koženého. Vytvořil projekt, akumuloval kapitál. Došlo to tak daleko, že se vzdal českého občanství.

PH: Jsou lidé, kteří mají zkrátka pocit, že peníze je učiní šťastnými. Dříve či později myslím každý přijde na to, že je to omyl. To neznamená, že není lákavé mít plno peněz. Ale je to jen prostředek a většinou k onomu kýženému cíli jménem štěstí nevede.

MS: Čím více máte bohatství, tím více s ním je starostí. Například miliardář Kellner se musí snažit, aby firmy měly zakázky, aby vytvářely hodnoty. To proto, že firmy dávají lidem práci.

PH: Plus se vám pravděpodobně průběžně zvyšuje standard, takže se vám stále nedostává.

MS: V jisté nadsázce můžeme říci: „Blaze tomu, kdo nic nemá.“

PH: Blaze tomu, kdo si standard vědomě drží nízko. A jsme zase u té skromnosti, která ve výsledku může navodit pocit dostatku a tedy štěstí spíše než honba za penězi.

MS: Na závěr dialogu o hodnotách bych se neměl opomenout zeptat na termín, jímž operujete. Je to „občanské dobro“. Jak si jej definujete? Uvažujeme o něm v rámci našeho rozhodování?

PH: „Občanské dobro“, jež figuruje v titulu mé knihy Strážci občanského dobra, je veřejné blaho v poněkud pokřiveném a strašidelném zrcadle. Je to ono „my víme, co je pro vás dobré“, což je životní postoj zastávaný hlavní hrdinkou.

… Systém a autorita …

MS: Obraťme list – rád bych se zeptal, jak vnímáte význam autorit ve společnosti a během přechodu na demokratický režim. Jaká byla autorita v minulosti a nyní? Když člověk prochází knihu Strážci občanského dobra, nachází v ní odsudky vůči intelektuálům, autoritám … Bez autorit by asi náš přechod nebyl možný.

PH: Osobně se nestavím proti intelektuálům. Není to má zpověď, ale je to stylizovaná výpověď postavy, kterou nejsem. Pochopitelně, je tam cosi ze mě, ale stejně tak ta žena zastává názory, které se mi protiví. Můj jistý „antiintelektualismus“, dá-li se to tak nazvat, spočívá v tom, že nesdílím pocit mnoha činovníků kulturní fronty, jež mají z pozice těch, co „dělají kulturu“, že si jaksi automaticky zasluhují státní podporu. Na druhou stranu je státní podpora české kultury ostudně malá a výstižně tak odráží smutné priority a často pokleslé hodnoty našeho státu.

MS: Dobrá, přímo jste přešla ke kultuře. Zůstaňme ještě chvíli u intelektuála. Paul Johnson, anglický historik a spisovatel, varuje před intelektuály. Bohužel, intelektuálové stáli za zrozením totalitarismů. Jak přistupujete k těmto skutečnostem? Když jsem hovořil s Václavem Bělohradským, říkal, že intelektuál vystupuje v agoře, a mnohdy ospalé společnosti nabízí pohledy, které vyvolávají nesouhlasné reakce. Slyšíte v Čechách hlas takového člověka?

PH: Právě proto, že hlas intelektuála je kritický, tak jej málokdo chce slyšet. Intelektuála dělá intelektuálem to, že se nemá potřebu říkat to, co se chce být slyšeno, a naopak jde proti tomu.

MS: Soudíte, že Češi ignorují intelektuály, místo aby jim naslouchali?

PH: Uvědomte si, že samo slovo intelektuál má vlastně v českém kontextu pejorativní nádech. V angličtině slovo „intellectual“ takový nádech nemá. To, že to má tento šmrnc, samo vypovídá o tom, že je to cosi, co je vysmívané, „rozumbradování“, které jakoby nikomu k ničemu nebylo.

… Kultura …

MS: Jste spisovatelka, působíte v kulturním prostoru a bylo by chybou jej opomenout … Jaký je význam kultury pro společnost? Jaké akcenty se kladly před rokem 1989 a po roce 1989? Byla kultura ideologický nástroj?

PH: Myslím si, že jak v roce 1989, tak i nyní existovaly/existují dvě kultury. V roce 1989 to byla kultura oficiální a protirežimní …

MS: Karel Gott a underground.

PH: Dnes je to kultura zábavy, která svým konzumentům nabízí rozptýlení, relax a komfort, a pak je zde kultura …

MS: … vážná, autentická …

PH: … klidně humorná, ale fungující jako zrcadlo společnosti. Kultura, která nastoluje palčivé otázky a nějakým způsobem si na ně odpovídá.

MS: Mohli bychom dát rovnítka … Underground by se dal přirovnat k vážné kultuře. Oficiální kultura by se rovnala kultuře zábavné. Lze říci, že díky vážné kultuře se člověk stává svobodným?

PH: Nevím, zdali bych tam akcentovala moment svobody, ale spíše moment kritické reflexe, sebereflexe a zpochybňování … Myslím si, že důležitá funkce kultury je funkce problematizující a pochybovačná.

MS: Co soudíte o kvalitě kulturní produkce minulého režimu, pokud to tak nepěkně nazvu? Byla lepší? Předkládaly se dobré knihy, točily se filmy, třebaže dohled režimu byl zřejmý. Člověk se setká s postojem, že to tvůrci v minulém režimu měli dobré. Takovému Jiřímu Svobodovi se v minulém režimu lépe pracovalo.

PH: To jistě nelze generalizovat. Podpora za minulého režimu byla spjata s produkcí kultury specifického typu a byla vázána na určitou služebnost.

MS: Jaký je podle vás vztah kultury, demokracie a kapitalismu? Není tam vytvořen prostor pro zábavní průmysl, jenž se snaží člověka „ubavit“, aby ztratil pochybovačnost? Tím se vytváří spektakulární demokracie …     

PH: V Německu díky kapitalismu mohou fungovat kulturní instituce. Pokud je u nás někdo podporuje, tak je to stát. V Německu to jsou různé velké firmy, nadace, které zřizují …

MS: I my máme velké společnosti, bohaté podnikatele.

PH: Ty se do kultury neženou.

MS: Mají jiné preference.

PH: Je to asi otázkou času, otázkou evoluce směrem k jisté kultivovanosti, ve kterou věřím. Časem se objeví více mecenášů orientovaných tímto směrem, a to ne proto, že by jim najednou „cosi“ došlo, ale už prostě bude „přefotbalováno“. Být kulturním mecenášem bude postupem času více „in“ než dnes, více zajímavé pro image oněch mecenášů.

MS: Máme ministerstvo kultury, a to má malý rozpočet … Jak se díváte na význam státu v kulturní oblasti? Stát podporuje Národní galerii, Národní divadlo, Českou filharmonii … Jsou to instituce, které asi mají nárok na svůj život. Zřejmě by bylo správné, aby podnikatelé měli ke kultuře větší vazbu, aby si řekli, že je dobré, výhodné ji podporovat.  

PH: Stát by měl českou kulturu podporovat také, ve smyslu její propagace v zahraničí, což např. v literatuře znamená podporu zahraničních překladatelů, kteří chtějí překládat české knihy. To je naprosto zásadní pro možnost šíření české literatury ve světě a tato podpora od českého státu tu přitom téměř neexistuje. Přitom oni překladatelé mají již domluvené v zahraničním nakladatelství, že knihu vydají, jenže na překlad nejsou peníze, a tak nevyjde … Na druhou stranu – o podporu prostřednictvím literárních grantů, které vypisuje ministerstvo kultury, jsem se nikdy nehlásila, jelikož mi to přijde problematické.

MS: Také to nepotřebujete.

PH: Hodilo by se. Ale brání mi v tom pocit, že člověk tím ztrácí svou svobodu, nezávislost.

… Minulost a její význam …

MS: Ještě bych využil naše setkání k diskutování otázky minulosti. Co pro vás, jako pro mladého člověka, znamená vyrovnávání se s minulostí? Někdo může říci, že otázky minulosti patří historikům. Zmínila jste se o vhodnosti Ústavu pro studium totalitních režimů. To, co se dělo kolem něho, je k pozastavení, poněvadž kroky jeho představitelů vedou k relativizaci totalitního režimu. Podíváme-li se do zahraničí, Němci vypořádání prošli, byť to trvalo generaci.

PH: Soudím, že je velký rozdíl, pokud hovoříme o vyrovnávání se s minulostí v rámci generace, která ji ještě zažila a v rámci té, která s ní zkušenost již nemá. Můžeme se bavit o tom, co je a není správné. Podle mě je správné to, aby komunistická minulost, přes některé klady, byla nahlížena s převažujícím minusovým znaménkem. Za to je třeba se bít a prát. Pokud se týče vyrovnávání se s minulostí v rámci generace, která minulosti zažila, tak co se neudělalo do současnosti, už se neudělá. Lidské životy mají kontinuitu, která nejde nějak přerušit. Bohužel se za tohoto režimu etablovala spousta lidí z toho minulého, …

MS: … kteří s minulostí byli velice spjati. 

PH: Pro mě bude vždy velmi důležité vědět, kdo co za komunismu dělal. Je to určující pro to, jakým způsobem takového člověka vnímám, kým pro mě je. Když to někdo tak nevnímá, je to pro mě nesrozumitelné. A právě to, že to mnoho lidí tak nevnímá, těmto „režimním“ lidem umožnilo dostat se znovu nahoru. Mnoho lidí to bohužel vnímá tak, že když si někdo s režimem zadal, dělá ho to v jejich očích naopak sympatičtějším, protože si mohou říct „vždyť on je jako já“. Není takový ten divný, který měl nepochopitelnou odvahu. Myslím si, že ona tolerance k lidem, co jen převlékli kabát a zůstali nahoře, je způsobená tímto. Je to stejné, jako je pro spoustu lidí sympatický Zeman. Je to tím, že „chlastá“ jako obyčejný chlap. A stejné je to s lidmi, kteří se kompromitovali.

MS: Zkrátka, nezavírat před minulostí oči …

… Omyl …

MS: Na úplný závěr bych se zeptal, jaký omyl se podle vás v minulých více jak dvaceti letech stal? Co se stalo a stát se nemělo …     

PH: Netroufla bych si říci, že to byla nejzásadnější věc: větší průšvih byly asi všelijaké tunely, ale velmi mě naštvalo, jakým způsobem se zde hovořilo o přistoupení k Evropské unii, když u nás probíhalo referendum o vstupu.

MS: Psal se rok 2003 a o rok později se naše země stává plnohodnotným členem Evropské unie.

PH: Přišlo mi, že kampaň, která k tomu předcházela, byla ostudným vymýváním mozku ve smyslu: pokud jsi chytrý, vzdělaný, na úrovni, volíš EU; pokud jsi omezený, xenofobní „lopaťák“, budeš proti. Soudím, že to byla chyba. Za podáním to lidem v této formě, byl strach z nepřistoupení. Rozumím tomu, ale bylo to ostudné. Kdybychom tehdy byli takzvaně euroskeptičtější, dnes jsme tu mohli mít více eurooptimistů.

MS: Děkuji vám za podnětná slova.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..